Algemene voorwaarden SAMENS trainingen

 

 

mei 2023

SAMENS Trainingen, gevestigd in Enschede

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50773208

 

 

Artikel 1 - Definities

Definiëring van diensten en afnemers:

a Training

Onderwijs, opleiding, cursus en/of training in de vorm van contactonderwijs (directe interactie tussen docent/trainer en cursist) bij fysieke of online aanwezigheid van beide partijen.

b Ouderbijeenkomst

Themabijeenkomst of cursus in de vorm van contactonderwijs (directe interactie tussen docent/trainer en ouder/opvoeder) bij fysieke of online aanwezigheid van beide partijen.

c  Maatwerk

Zowel bij trainingen, cursussen en ouderbijeenkomsten is het mogelijk om maatwerk te leveren afgestemd op specifieke wensen van de opdrachtgever.

d Consument

Consumenten of afnemers zijn organisaties/opdrachtgever en individuele deelnemers en ouders/opvoeders die trainingen, cursussen of ouderbijeenkomsten afnemen van SAMENS Trainingen.

Bij trainingen betreft dit:

 • Individuele deelnemer: een individu die door middel van individuele inschrijving en betaling deelneemt aan een training of cursus.
 • Een organisatie die een training of cursus afneemt in de vorm van een incompany aanbod.

Bij ouderbijeenkomsten of cursussen betreft dit:

 • In sommige gevallen: individuele deelnemer; een individu die door middel van individuele inschrijving en betaling deelneemt aan ouderbijeenkomst of oudercursus.
 • Een organisatie die een ouderbijeenkomst of oudercursus afneemt in de vorm van een boeking.

 

Artikel 2 -Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de SAMENS Trainingen en de consument met betrekking tot trainingen, cursussen, ouderbijeenkomsten en advisering in de breedste zin van het woord.

 

Artikel 3 - Aanbod

A: SAMENS Trainingen brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.

B: Het aanbod bevat een omschrijving van de training, cursus of ouderbijeenkomst.

C: Elk aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

 • De wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 • Wanneer de training of ouderbijeenkomst start;
 • Voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
 • De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen. Bijkomende kosten hier te benoemen: reistijd, kilometervergoeding trainer en eventuele overnachtingskosten trainer;
 • De wijze van betaling;
 • De duur van de overeenkomst;
 • De prijs met inbegrip van lesmaterialen;
 • Wie verantwoordelijk is voor het organiseren van de locatie en wie de kosten daarvoor draagt. Hier te benoemen voor zover van toepassing: kosten voor huur accommodatie, lunch deelnemers, diner deelnemers, overnachtingskosten deelnemers, koffie en thee en audiovisuele middelen.

E: Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst bekend gemaakt aan de   consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van SAMENS Trainingen.

F : SAMENS Trainingen mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de opdrachtgever en deelnemers persoonsgegevens verstrekken voor zover noodzakelijk in het kader van bereikbaarheid en voor het uitvoeren van de training, cursus of ouderbijeenkomst.

G: Een overeenkomst bevat de volgende gegevens:

 • De identiteit en contactgegevens van SAMENS Trainingen
 • De geldigheidsduur van het aanbod
 • Voor zover op dat moment bekend de duur, data, tijdstippen en locatie waar het aanbod gaat plaatsvinden
 • In geval van een incompany maatwerkaanbod: hiervoor gelden tarieven op basis van offerte
 • In geval van incompany (maatwerk)aanbod: bijkomende kosten benoemd onder punt 3.3
 • Verwijzing naar deze algemene voorwaarden

 

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

De door SAMENS Trainingen gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, maximaal 30 dagen geldig. De overeenkomst tussen SAMENS Trainingen en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het voorstel dan wel opdrachtbevestiging. De opdrachtnemer heeft een bedenktijd van veertien dagen.

 

Artikel 5- Inschakeling opdrachtuitvoering door derden

Tenzij anders overeengekomen staat het SAMENS Trainingen vrij een andere trainer of expert aan te wijzen voor de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst of hiervoor een derde in te schakelen.

 

Artikel 6 - Annulering door de opdrachtgever

Hieronder vermeldde annuleringsvoorwaarden na overeenkomst gelden voor opdrachtgevers en voor individuele deelnemers. Zij hebben:

 • Het recht deze schriftelijk te annuleren onder opgaaf van redenen, met de onder 6.b en 6.c vermelde opzegtermijnen.
 • Bij annulering langer dan drie maanden voor aanvang geldt een verplichting van 50 procent van het totaal overeengekomen bedrag te betalen voor reeds gemaakte kosten.
 • Bij annulering korter dan drie maanden voor aanvang geldt een verplichting tot het betalen van het volledige totaal overeengekomen bedrag.
 • In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de incompany training of individuele deelnemers tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of oudercursus deelneemt, heeft de opdrachtgever of individuele deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
 • Na bevestiging van opdracht is het annuleren van maatwerktrainingen niet meer mogelijk.

 

Artikel 7- Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met SAMENS Trainingen een ander aan de training laten deelnemen. Vervanging na het begin van de training is niet meer toegestaan.

 

Artikel 8 - Vertrouwelijkheid

Door consumenten verstrekte informatie wordt door SAMENS Trainingen en samenwerkende partners vertrouwelijk behandeld volgens het privacyreglement van SAMENS Trainingen.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht

 1. De door SAMENS Trainingen ontwikkelde materialen en/of gegeven trainingen kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.
 2. Het auteursrecht op de door SAMENS Trainingen ontwikkelde materialen blijft aan SAMENS Trainingen.

 

Artikel 10 - Prijzen

A: Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven, exclusief reis- en verblijfskostenvergoeding, alsmede andere expliciet genoemde elementen.

B: SAMENS Trainingen zal de eventuele financiële consequenties van een verandering in de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden met opdrachtnemer bespreken.

C: SAMENS Trainingen is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer één of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen:

 • SAMENS Trainingen moet voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer uren maken dan in eerste instantie overeengekomen.
 • Stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn
 • In het algemeen, omstandigheden die met een en andere vergelijkbaar zijn.

D: Tenzij anders overeengekomen, is SAMENS Trainingen gerechtigd hun prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 11 - Betaling

 1. Betalingen vinden uitsluitend digitaal plaats.
 2. Bij individuele deelnemers aan een training of cursus vindt betaling plaats vóór het moment dat het aanbod van start gaat en geldt als voorwaarde voor deelname.
 3. Incompany trainingen, ouderbijeenkomsten en oudercursussen welke door organisaties worden aangevraagd, worden vooraf door SAMENS Trainingen gefactureerd met een betalingstermijn van veertien dagen.

 

Artikel 12- Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het SAMENS Trainingen vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot tien procent van het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. SAMENS Trainingen verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. SAMENS Trainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een mogelijk aan SAMENS Trainingen toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. SAMENS Trainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten.
 4. SAMENS Trainingen is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet aansprakelijk. De cliënt is jegens SAMENS Trainingen aansprakelijk voor de (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de cliënt of de groepsleden kan worden toegerekend.
 5. SAMENS Trainingen is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van cliënt of een der groepsleden.

 

Artikel 14 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan SAMENS Trainingen zijn toe te rekenen. Hieronder zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan SAMENS Trainingen, onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan SAMENS Trainingen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SAMENS Trainingen opgeschort. Indien dit langer duurt dan zes maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen SAMENS Trainingen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank bevoegd. SAMENS Trainingen blijft echter bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter.

 

 

Contactgegevens

SAMENS Trainingen

+316 24 16 25 06

info@samens.net

https://www.samens.net

 

Ik wil deelnemen aan een training

Agenda

Kijk op de agenda bij welke training plekken beschikbaar zijn.

Ga naar het aanmeldformulier en vul dit zo volledig mogelijk in.

Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen, ontvang je de factuur.

Na betaling ben je verzekerd van een trainingsplek.

Training PreSent

Vrijdag 20 sept. en vrijdag 4 okt.

Enschede 9:30-17:00

Vrijdag 27 sept. en vrijdag 18 okt.

Enschede 9:30-17:00

 

 

Inspiratiesessie PreSent

Woensdag 11 sept.

locatie Enschede 19:30 - 21:00